تشریح مغز گوسفند
ساعت ۱٠:٥٦ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٩ آبان ،۱۳٩٠   کلمات کلیدی:

چون بافت مغز خیلی نرم است و24 ساعت قبل از تشریح را در محلول 5درصد فرمالدئید قرار دهیم تا بافت مغز سفت شود . می توان مغز را در آب جوش قرار داد.

برش اول : مغز را از سطح شکمی در کف تشتک قرار می دهیم واز سطح پشتی تشریح می کنیم . 

 


 پرده نرم شامه و دونیمکره را از یکدیگر جدا می کنیم و به کمک انگشتان دست وپشت اسکالپل ، شیار بین دو نیمکره را باز می کنیم . حدودا در عمق دوسانتی متری به لایه سفید رنگی به نام جسم پینه ای می رسیم که اولین رابط بین دو نیم کره مخ است و در سقف بطن های 1و2 مغز قرار دارد.

برش دوم : در زیر جسم پینه ای در امتداد خط میانی پرده شفافی وعمودی وجود دارد که بطن های 1و2 واقع در نیمکره های مخ را از هم جدا کرده است. برای دیدن این پرده وسالم ماندن آن جسم پینه ای را از یک طرف برش می دهیم و وارد یکی از بطن های جانبی می شویم آنگاه با برداشتن پرده شفاف نمایان می شود.

با برداشتن بطن ها در دوطرف نیمکره ها ، اجسام مخطط که به صورت دو توده برجسته خاکستری رنگ – تالاموس که به صورت دو برجستگی خاکستری رنگ نسبتاً بزرگ در عقب اجسام مخطط مشاهده می گردد. و این دو برجستگی توسط رابط خاکستری به یکدیگر متصل هستند.

اپی فیز ( غده صنوبری) که در بالا وعقب تالاموس قرار دارد . برجستگی چهارگانه که در زیر اپی فیز قرار دارد که دوتای بالایی بزرگتر و مخصوص انعکاس های بینایی است و دوتای پایینی کوچکتر بوده و مخصوص انعکاس های شنوایی می باشد.

مخچه که در مقطع آن ماده سفید را به صورت شاخه های درخت پراکنده در ماده خاکستری است به نام درخت زندگی می گویند. بطن چارم که در زیر مخچه و کف بصل النخاع دیده می شود . بطن چهارم توسط مجرای سیلویوس به بطن سوم مرتبط است.

اگر سوند باریکی را از زاویه فوقانی بطن چهارم توسط مجرای سیلو یوس وارد کنیم ، از بطن سوم خارج می شود و در روی مجرای سیلویوس برجستگی چهار گانه و غده پینه آل قرار دارد